Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak enflasyon düzeltmesine dair yaşanan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

"Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enflasyon Düzeltmesi Tebliği Yayımlandı

Bu yeni tebliğ ile 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin finansal tabloların belirlenmesi hedefleniyor. Şirketler, finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlamak zorunda olacak.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Uygunluk

213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 33'üncü maddesi ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulanmış ve uygulanmamış finansal tablolar birlikte dikkate alınacak. Şirketler, kar payı dağıtımı, sermaye artırımı ve azaltımı gibi işlemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmış finansal tabloları esas alacak.

Sermaye Değerlendirmesi

Şirket sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde ticaret siciline tescil edilmiş sermaye tutarı esas olacak. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları, Türk Ticaret Kanununun 462. maddesi kapsamında sermayeye ilave edilebilecek.

Kararların Vergisel Yükümlülükleri

Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketlerin ve kardan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak.

Editör: Merve Öney