Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ile Türkiye'nin en çok vergi ödeyen mükelleflerinin listesi her yıl Ağustos ve Eylül aylarında kamuoyuyla paylaşılacak.

Tebliğin Kapsamı

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'ndaki "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı'nca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir" hükmü uyarınca, beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Liste Hazırlama Süreci

Yeni düzenlemeye göre:

  • Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesi, mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden belirlenen gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları dikkate alınarak oluşturulacak.
  • Türkiye genelinde ve iller bazında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde listeler oluşturulacak.
  • Türkiye geneli listeler, bilgilerini açıklamak istemeyenler hariç, Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Temmuz sonuna kadar hazırlanacak.
  • İller bazındaki listeler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından Ağustos sonuna kadar hazırlanacak.
  • Türkiye geneli listeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresinde her yıl Ağustos sonuna kadar açıklanacak.
  • İller bazındaki listeler ise her yıl Eylül sonuna kadar ilan edilecek.
Editör: Merve Öney