AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu düzenlemeler, çeşitli kamu kurumları ve uygulamaları kapsayarak, tasarruf sağlama amacı taşıyor.

Türk Standartları Enstitüsü İçin Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Türk Standartları Enstitüsü'nün gelirleri arasında sayılan "genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları" hükmü yeniden düzenlendi. Bu hüküm, Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a eklendi.

Taşıt ve İş Makinelerinin Satışı

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen bu türdeki araçların satışı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verildi. Satış işlemleri açık ihale ve/veya e-ihale yöntemleriyle yapılacak. Satış bedelleri, genel bütçeli idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına, diğerleri için ilgili idare muhasebe birimlerine aktarılacak.

Damga Vergisi İstisnası

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Üniversite Kadro Düzenlemeleri

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na göre, üniversitelere öğretim elemanı kadroları ekleniyor. Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ilişkin kadro cetvelinde değişiklik yapıldı.

BOTAŞ ve TPAO Düzenlemeleri

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, BOTAŞ'ın nakit yönetimi sağlanacak. Doğal gaz alımları Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak. BOTAŞ, TPAO ve bağlı ortaklıkları için Kamu İhale Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Finansmanı

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Japonya hükümeti veya kuruluşlarından sağlanacak dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilecek. Hazine alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak tahsil edilecek.

Kamu Bankalarının Sermaye Güçlendirilmesi

Kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç yetkisi verilecek.

Depolama ve Akaryakıt İkmali Düzenlemeleri

Araçlara yapılan akaryakıt ikmali, bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak. Bu düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Tasarruf Tedbirleri

Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu kurum ve kuruluşlarına disiplin hükümleri uygulanacak. Harcamalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetlenecek.

İl Özel İdareleri ve Ödenekler

İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenecek. Harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı Düzenlemeleri

Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görev ve sorumlulukları düzenleniyor. Defterdar kadrosu, vergi dairesi başkanı kadrosuna denk olacak şekilde değiştiriliyor.

Anayasa Mahkemesi Kararlarına Uygun Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, avukatların MASAK yükümlülüğü sınırlandırılıyor ve mali suçlarla ilgili ihtilafların idari yargıda görülmesi sağlanıyor.

Deprem Bölgesine Özel Düzenlemeler

Deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmaması için 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.

Devlet Desteklerinin İzlenmesi

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, devlet yardımlarının izlenmesi amacıyla bilgi ve veri talep edebilecek.

Editör: Halit Alptekin