Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerine gönderdiği yeni talimatla vergi cezalarında herhangi bir indirim yapılmaması gerektiğini belirtti. Ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, bu karar 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi. Böylece, Vergi Usul Kanunu'nun önemli unsurlarından biri olan ve vergi cezalarında yüzde 75’e kadar indirim imkanı sağlayan uzlaşma müessesesi kaldırılmış oldu.

Vergi Uzlaşma Süreci Değişti

Defterdarlıklara gönderilen yazıda, dünden itibaren tüm birimlerde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu olan vergi tutarları ve tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamda uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarlarının olduğu gibi mükellef ya da mükellef temsilcilerine teklif edileceği, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacağı belirtildi. Uzlaşma sürecinin sadece bu koşullarda yapılabileceği, aksi takdirde uzlaşma olmadığına yönelik tutanak imzalanacağı kaydedildi.

Uzmanlardan Hukuka Aykırı Değerlendirme

Öte yandan defterdarlıklara gönderilen yazıyı değerlendiren uzmanlar, bu durumu fiili olarak kanun maddelerinin askıya alınması anlamına geldiğini belirttiler. Uzmanlar, idari bir yazı ile kanun maddesinin geçerliliğini yitirmesinin hukuki açıdan sakınca yaratacağını vurgularken, bu durumun çok sayıda davaya konu olabileceğinin altını çizdiler. Uzlaşma müessesesi, Vergi Usul Kanunu'nda düzenleniyor ve kanuna göre; vergiler, vergi ziyai cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 75’e kadar indirim yapılabiliyor.

Vergi Usul Kanunu'nda Uzlaşma ve İndirimler

Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) geçici 1. maddesinde uzlaşma şu şekilde tanımlanıyor: "Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 (23.000 üzeri) Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369. maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir."

Ayrıca, VUK Madde 376, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimi şu şekilde düzenliyor:

  1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

  2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi cezalarının %75’ini, bu Kanunun ek 8. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Editör: Halit Alptekin