Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki değişiklikler, Resmi Gazete'de yer aldı. Bu düzenlemelerle, Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı yapacak kuruluşlar hakkında yeni kurallar belirlendi.

Vergi Kesintisinde Sorumluluk ve Beyan

Devlet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde, belirli alımlarda satıcı yerine alıcının KDV'yi devlete doğrudan beyan etmesi ve ödemesi yükümlülüğünü getirdi. Tebliğ, bu konudaki açıklamaları ve örnekleri içeriyor.

Tereddütleri Gidermek İçin Yapılan Değişiklikler

KDV tevkifatı uygulamasında bazı belirsizlikler bulunuyordu, özellikle kanunla kurulmayan kurumlarla ilgili. Yeni düzenlemeyle, kamu iktisadi kuruluşları ve devlet teşekkülleri de, kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri gibi, KDV tevkifatı yapabilecek.

Tevkifat Uygulaması ve Vergi Borçlarına İlişkin Yenilikler

Kısmi tevkifat uygulamasındaki 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl güncellenecek. Ayrıca, mükelleflerin vergi borçlarına KDV iadesinden mahsup taleplerinde gecikme zammının hesaplama yöntemi bu düzenleme kapsamında açıklığa kavuşturuldu.

KDV İstisnalarında Süre Uzatımı

Tebliğ, KDV Kanunu'nun geçici maddelerinde yer alan istisnaların sürelerinin uzatılmasına dair kanuni düzenlemeleri de içeriyor.

Yürürlük Tarihleri

Yapılan değişikliklerin bazıları bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer bazı maddeler Mart ayının başından itibaren geçerli olacak.