Kamu İhale Kurumu (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı ve ilanı veya duyurusu 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak ihalelerde geçerli olacak.

Ortaklık Oranlarında Değişiklik

Yeni düzenlemeye göre, yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceğine dair kurallar belirlendi.

İş Deneyim Belgeleri

Yüklenicinin unvan ve tür değiştirmesi, devralma veya yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi durumlarında iş deneyim belgelerinin nasıl düzenleneceği açıklandı.

Fiyat Dışı Unsurlar Düzenlemeler kapsamında fiyat dışı unsurların kullanımının işlerliği artırılacak.

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Süreci

Aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında olan ihalelerde açıklama istenmeksizin reddedilecek.

Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri

Mal alımı ihalelerinde demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine, hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara yönelik düzenlemeler yapıldı. Kısmi teklife açık hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanması zorunlu olacak.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımları

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılacak ve işçilik giderine yer verilecek. Bu giderler, asgari işçilik maliyetinin altında olamayacak. Ayrıca, sözleşme giderleri ve genel giderler ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Pazarlık Usulü İhaleler

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturabilecekler.

Anonim Şirketler

Anonim şirketlerde, ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla, bu değişikliklere ilişkin belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacak.

İhale Katılım Engelleri İlanı veya duyurusu 1 Ekim 2024 ve sonrasında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limiti 5 bin lira olarak belirlendi.

EKAP Üzerinden Yapılacak İş ve İşlemler

İhale, alım ve sözleşme süreçlerinde EKAP üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği" ve eki "Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Editör: Merve Öney